Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandig
ondernemers met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Wanneer u een kwestie heeft omtrent de sociale voorzieningen die in Nederland geregeld zijn, kunt
u zich tot ons wenden. Wij zullen u graag adviseren en bijstaan in uw kwestie. Het kan dan gaan om:
– de wet werk en bijstand (WWB);
– de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (AOW);
– de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
– de toeslagenwet (TW);
– de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
– de algemene kinderbijslagwet (AKW);
– de wet voorzieningen gehandicapten (WVG);
– de werkloosheidswet (WW);
– de ziektewet (ZW);
– de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en;
– de Wajong uitkering.

De volgende advocaten zijn gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht:
mr Y.J.K. van Nunen.